Čistoća


  • PLAN ODVOZA OTPADA
  • KOMUNALNA ZAJEDNIČKA ČISTOĆA
  • ČIŠĆENJE SNIJEGA SA ULICA I TROTOARA U GRADU
KOMUNALNA ZAJEDNIČKA ČISTOĆA

Zakonom o komunalnim djelatnostima (Službene novine SBK/KSB, broj 13/13) komunalne djelatnosti regulirane su kao djelatnosti od javnog interesa i obavljaju se kao javne službe. Općina je nadležna da osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti određenih ovim zakonom.

Općina Busovača za svaku kalendarsku godinu donosi Program utroška sredstava sa transfera za održavanje javnih površina kojim se utvrđuje financiranje komunalne djelatnosti i to:

  1. obim i kvalitet održavanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i obavljanje komunalnih usluga
  2. visina potrebnih sredstava za realizaciju programa i raspored sredstava za svaku djelatnost posebno i po namjenama
  3. mjere za provođenje programa

Djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje koje Općina Busovača na temelju Ugovora povjerava ovom poduzeću su:

  1. Čišćenje saobraćajnica, javnih i drugih površina (prikupljanje, odnošenje i deponiranje otpada sa saobraćajnih i drugih površina, prikupljanje, čišćenje, posipanje i odvoz snijega, čišćenje pijeska uz ivičnjake)
  2. Odvoženje i deponovanje komunalnog otpada – održavanje i uređenje zelenih površina
  3. Održavanje oborinske kanalizacije i otvorenih kanala oborinske odvodnje u užem urbanom području

Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti iz segmenta zajedničke komunalne potošnje osiguravaju se iz prihoda ostvarenih od komunal­ne naknade kao i drugih poreza i naknada koji se prikupe u proračunu Općine Busovača.

Obim i kvalitet obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje propisan je Odlukom o standardima komunalnih usluga i gore navedenim Programom.

ČIŠĆENJE SNIJEGA SA ULICA I TROTOARA U GRADU