JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača

15. ožujka 2021.

Na temelju članka 12. Zakona o javnim poduzećima u FBiH („Službene Novine FBiH“ broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članka 339. Zakona o privrednim društvima FBiH („Službene Novine FBiH“, broj: 81/15), članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene Novine FBiH“ broj: 34/03 i 65/13) i članka 13. i 17. Statuta JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača, i Odluke Nadzornog odbora broj: 480-8/21 od 11.03.2021. godine, Nadzorni odbor, dana, 15.03.2021. raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača

I

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JKP ”Komunalac” d.o.o. Busovača, u skladu sa općim uvjetima određenim zakonom i posebnim uvjetima određenim Odlukom Nadzornog odbora, broj: 480-8 /21 od 11.03.2021.

II

Opis pozicije za koju se vrši imenovanje

 1. a) predstavlja i zastupa poduzeće, u okviru registrirane djelatnosti,
 2. b) organizira i rukovodi radom poduzeća,
 3.  c) izvještava  Nadzorni  odbor poduzeća na zahtjev odbora,
 4. d) provodi odredbe Statuta, etičkog kodeksa i drugih akata, dosljedno provodi Zakon,
 5. e) izrada na Zakonu zasnovanih propisa iz oblasti nabavki i njihovo provođenje,
 6. f) priprema prijedlog za raspodjelu dobiti,
 7. g) zapošljavanja i otpušta uposlenike sukladno sa zakonskim propisima te Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i poslovnicima poduzeća,
 8. h) stara se o zakonitosti rada poduzeća,
 9. i) podnosi izvješće o poslovanju, prijedlog za raspodjelu dobiti ili pokrića gubitaka,
 10. j) donosi pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji uz suglasnost Nadzornog odbora,

o čemu obavještava općinskog načelnika,

 1. k) vrši i druge poslove sukladno važećim propisima, Statutu i drugim općim aktima.

III
Opći uvjeti koje mora ispunjavati kandidat

 1. da je državljanin BiH,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima odgovarajuće obrazovne i stručne kvalifikacije,
 4. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou BiH, u periodu od 3 godine prije objave natječaja;
 5. da se na njega ne odnosi članak IX točka 1. Ustava BiH;
 6. da nije osuđivan za kaznena djela ili privredni prijestup, niti se protiv njega vodi krivični postupak;
 7. da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju direktora;
 8. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH;
 9. da nije član konkurentskog privrednog društva ili za takvo društvo djeluje po drugim osnovama.

 Posebni uvjeti koje mora ispunjavati kandidat

 1. Da ima VSS ekonomske, pravne ili tehničke struke;
 2. Radno iskustvo od najmanje 5 godina na istim ili sličnim poslovima;
 3. Organizatorske sposobnosti za vođenje i poslovanje poduzeća;
 4. Da posjeduje certifikat o završenom usavršavanju u smislu članka 7. Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih/privrednih društava s učešćem državnog kapitala („Službene Novine Federacije BiH“, broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17)

Dokumenti koje je potrebno dostaviti

Podnositelj prijave dužan je priložiti sljedeća dokumenta kao original ili ovjerena kopiju:

 1. Uvjerenje o državljanstvu;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Izjavu kandidata ovjerenu od strane nadležnog organa iz točke II/ 4,5 7, 8 i 9;
 4. Potvrdu da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup od nadležnog suda;
 5. Potvrdu/dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 6. Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefon;
 7. Original ili ovjerenu kopiju diplome o završenoj školskoj i stručnoj spremi;
 8. Dokaz o radnom iskustvu
 9. Certifikat o završenom stručnom usavršavanju u smislu članka 7. Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih/privrednih društava s učešćem državnog kapitala („Službene Novine Federacije BiH“, broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17)

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu  ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Izbor i imenovanje se vrši na period od 4 godine.

Konkurs će se provesti transparentno, nezavisnim i selektivnim postupkom i biti će izabran kandidat koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovara za izvršenje operativnih i poslovnih potreba Poduzeća.
Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obavit će se intervju.
Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti e-mail adresu ili broj telefona kako bi se mogli pozvati na intervju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH” i Dnevnom listu. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave.
Rok za podnošenje prijave računa se od dana objave.
Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača
Nikole Šopa bb
72260 Busovača
Sa naznakom:
„Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora – otvara Nadzorni odbor“.

Na poleđini koverte je obavezno naznačiti ime i prezime podnositelja prijave.