JAVNI KONKURS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

8. kolovoza 2023.

Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u  javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (,,Službene Novine SBK/KSB“ broj: 7/19), članka 3. i 4. Pravilnika o radu JKP “Komunalac” d.o.o. broj: 984/21, od 15.04.2021. godine, i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za prijem radnika na neodređeno vrijeme, broj: 1588/23, od 07.08.2023., raspisuje se:

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. Rukovoditelj za financijske, pravne i opće poslove– 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme uz probni rad do 3 mjeseca;

I  OPIS POSLA

 1. Rukovoditelj za financijske, pravne i opće poslove

Rukovodi, organizira i kontrolira rad Službe, izgrađuje timski rad za radnike u Službi i usko surađuje sa ostalim rukovoditeljima Službi u Poduzeću, stara se i odgovara za zakonitost svih poslova i zadataka koje obavlja Služba i radnici iz oblasti ekonomsko-financijskih, računovodstvenih i pravnih poslova, stara se o zaštiti financijskih podataka Službe kao poslovne tajne Poduzeća, parafira zahtjeve za javne nabavke u kontekstu da je predmetna nabavka planirana i da postoje sredstva u financijskom planu poslovanja za traženu namjenu, priprema nacrte godišnjih i trogodišnjih planova, općih akata iz financijske oblasti, investicionih programa, te se stara o njihovom ostvarenju i realizaciji, daje upute i radne naloge radnicima u Službi u materijalno-financijskom poslovanju, organizira izradu periodičnih obračuna, završnih računa, analiza i izvještaja o financijsko-materijalnom poslovanju za organe Poduzeća, stara se i prati likvidnost poduzeća, kontrolira poslove masovnog fakturiranja, poduzima mjere za naplatu potraživanja, izmirenje dugova, osiguranje imovine i radnika, raspoređuje sredstva prema njihovoj namjeni u skladu sa planovima poslovanja, prati i primjenjuje sve propise iz financijsko-materijalne oblasti, te kontrolira njihovu primjenu u Službi, odgovara za primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda, prati izvršenje ugovora o zakupu tezgi na tržnici i financijski i ekonomski organizira rad i vođenje evidencije o tome u službi,

učestvuje u utvrđivanju cijena proizvoda i usluga koje vrši Poduzeće i predlaže mjere za ekonomičnije poslovanje Poduzeća,

organizira pravilno formiranje i cirkulaciju dokumentacije u Službi, u suradnji sa rukovoditeljima službi prikuplja statističke i druge podatke od značaja za poslovanje Poduzeća i izrađuje mjesečne planove i izvještaje o poslovanju Poduzeća,

rukovodi pravnim i općim poslovima u suradnji sa stručnim suradnikom za pravne poslove, izvještava upravu Poduzeća o izvršenim aktivnostima službi po pritužbama korisnika a sve u skladu sa posebnom procedurom za obradu primjedbi korisnika, obavlja poslove prikupljanja, obrade, prezentacije informacija za javnost (korisnike), vrši poslove koordinacije i uspostavljanje odnosa i komunikacije s medijima; vrši pripremanje i izradu prezentacijskog materijala, prati i arhivira medijsko izvještavanje o Poduzeću, prati i izrađuje materijal u skladu sa značajnim datumima, obavlja poslove pismene korespondencije sa korisnicima komunalnih usluga, vodi računa o vremenu provođenja ankete o zadovoljstvu uslugama,

vodi proces provođenja ankete i izvještaj dostavlja nadređenom, daje prijedloge poboljšanja odnosa sa korisnicima, vodi evidenciju o prisutnosti na radu, obavlja i druge srodne poslove po nalogu direktora.

II OPĆI UVJETI

 1. da je državljanin BiH,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima odgovarajuće obrazovne i stručne kvalifikacije,
 4. da je zdravstveno sposoban (za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje),
 5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak, niti da je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela, sa izuzetkom djela protiv sigurnosti u prometu, u skladu sa Krivičnim zakonom.

III POSEBNI UVJETI

 1. VSS, najmanje VII stepen, odnosno visoko obrazovanje (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomske struke, tri (3) godine radnog iskustva u struci, organizatorske sposobnosti, poznavanje rada na računaru;

IV POTREBNI DOKUMENTI

Uz potpisanu prijavu na Oglas kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis – s adresom i telefonskim brojem,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • kopiju osobne karte,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo kandidat koji bude izabran odlukom direktora. Izabrani kandidat uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja po okončanju konkursne procedure, a prije stupanja na rad),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdano od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca),
 • uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela, sa izuzetkom djela protiv sigurnosti u prometu, u skladu sa Krivičnim zakonom, izdano od nadležnog ministarstva unutarnjih poslova (ne starije od tri mjeseca),
 • diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,
 • potvrda o traženom radnom iskustvu u traženom stupnju stručne spreme,
 • dokaz o poznavanju rada na računaru

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena kopija.

 1. PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU

Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni konkurs, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

VI OSTALE NAPOMENE

Proces izbora i imenovanja po ovom Konkursu provest će se u skladu sa odredbama članka 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u  javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (,,Službene Novine SBK/KSB“  broj: 7/19) i internim aktima Poduzeća.

Izabrani kandidati pozvat će se da u primjerenom roku, a prije zasnivanja radnog odnosa u Poduzeću, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. O rezultatima Konkursa kandidati će biti obaviješteni dostavom odluke o izboru i prijemu izabranog kandidata u JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača. Ako se na Konkurs ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete iz Konkursa, ili iz nekih drugih opravdanih razloga, direktor može obustaviti postupak izbora po ovom Konkursu.

Prijavu na ovaj Konkurs, sa svim potrebnim dokumentima, dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana posljednje objave Konkursa, osobno ili preporučenom poštom, na adresu:

JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača,

Nikole Šopa bb,

72260 Busovača

Na koverti sa prijavom obvezno naznačiti:  „Prijava na oglas za radno mjesto „Rukovoditelj za financijske, pravne i opće poslove“ – ne otvarati“. Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnositelja, adresu, kontakt telefon. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dodatne obavijesti u vezi konkursa mogu se dobiti putem na  kontakt telefon 063 392 358.

DIREKTOR
Gordana Vidović