JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

8. travnja 2021.

Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (,,Službene Novine SBK/KSB“ broj: 7/19), i članka 16. Pravilnika o radu JKP “Komunalac” d.o.o. broj: 13-3/18 od 17.01.2018. godine, raspisuje se:

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Poslovođa u Službi za upravljanje komunalnim otpadom – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme;
2. Stručni suradnik za pravne poslove – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme;
3. Pomoćni radnik za vodovod, kanalizaciju i građevinske poslove – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme;

I OPIS POSLA

1. Poslovođa u Službi za upravljanje komunalnim otpadom
Odgovoran je za organizaciju i rad u službi za upravljanje komunalnim otpadom; Organizira rad na održavanju i čišćenju javnih površina; Rukovodi i odgovara za ispravan rad na odlagalištu komunalnog otpada i reciklažnog dvorišta; Izdaje putne i radne naloge za vozila i radne mašine; Vodi brigu o redovnom zimskom održavanju gradskih ulica, javnih i nekategorisanih puteva; Odgovoran je za dekoriranje grada za vrijeme blagdana; Opisuje radove na ponude po jediničnim cijenama s primjedbom i posebnim uvjetima; Izrađuje cijene za svaku uslugu u okviru organizacijske cjeline te iste predlaže direktoru; Priprema i izrađuje stručne materijale u svrhu kontinuiranog unapređenja zaštite od požara i zaštite na radu..

2. Stručni suradnik za pravne poslove
Zastupa i vodi sve sudske postupke; Regulira statusna pitanja; Vodi računa o organizaciji poslova i rada u poduzeću; Upravlja administrativnim procedurama u poduzeću; Izdaje obvezna uputstva za rad svih sektora; Sprovodi postupke u vezi javnih nabavki i po položaju je član komisije za javne nabavke; Odgovoran je za zakonito i racionalno sprovođenje postupaka javnih nabavki te izrađuje godišnji plan nabavki u skladu sa trebovanjima sektora; Izrađuje i kontrolira opće akte poduzeća; Izrađuje i priprema pojedinačne akte iz svojih nadležnosti; Izrađuje i priprema akte i dokumentaciju, kao i propisane i potrebne evidencije iz oblasti radnih i kadrovskih poslova; Vodi elektronske i druge evidencije i stara se o ažuriranju dosijea zaposlenih; Vodi personalnu evidenciju u matičnoj knjizi poduzeća; Izrađuje rješenja i druge akte o promjenama radno-pravnog statusa i radnog mjesta, zaradama, odmorima i odsustvima zaposlenih u skladu sa rasporedom rada sektora i važećim propisima; Stara se o primjeni mjera i sredstava sigurnosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, daje naloge zaposlenima o primjeni istih i stara se za sprovođenje naloga inspektora zaštite na radu; Vodi arhivu trajne dokumentacije i odluka Nadzornog odbora poduzeća; Stara se o disciplini i kontroli rada zaposlenih; Pruža stručnu pomoć drugim sektorima u okviru svojih nadležnosti; Odgovoran je za blagovremeno slanje i prijem pošte;

3. Pomoćni radnik za vodovod, kanalizaciju i građevinske poslove
Obavlja poslove na iskopu rovova za postavljanje novih i sanaciju starih vodovodnih i kanalizacionih linija i instalacija; Obavlja pomoćne poslove na održavanju vodovodne, kanalizacione mreže i građevinske poslove; Vrši pripremu i sanaciju radova na asfaltnoj i betonskoj podlozi, rad sa kompresorom i vibro nabijačem.

II OPĆI UVJETI

1. da je državljanin BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima odgovarajuće obrazovne i stručne kvalifikacije,
4. da je zdravstveno sposoban (za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje),
5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak, niti da je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela, sa izuzetkom djela protiv sigurnosti u prometu, u skladu sa Krivičnim zakonom.

III POSEBNI UVJETI

1. SSS ili VSS – IV, VI ili VII stupanj stručne spreme, tehničke ili druge struke, tri (3) godine radnog iskustva u struci, organizatorske sposobnosti;
2. VSS – VI ili VII stupanj stručne spreme, visoko obrazovanje Pravne struke, odnosno (najmanje 180 ECTS bodova) prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke, jedna (1) godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru;
3. NSS – II ili III stupanj stručne spreme, zdravstvena sposobnost za obavljanje navedenih poslova;

IV POTREBNI DOKUMENTI

Uz potpisanu prijavu na Oglas kandidati su dužni dostaviti:
• životopis – s adresom i telefonskim brojem,
• uvjerenje o državljanstvu,
• kopiju osobne karte,
• liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo kandidat koji bude izabran odlukom direktora. Izabrani kandidat uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja po okončanju konkursne procedure, a prije stupanja na rad),
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdano od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca),
• uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela, sa izuzetkom djela protiv sigurnosti u prometu, u skladu sa Krivičnim zakonom, izdano od nadležnog ministarstva unutarnjih poslova (ne starije od tri mjeseca),
• diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,
• potvrda o traženom radnom iskustvu u traženom stupnju stručne spreme,
• dokaz o poznavanju rada na računaru (samo za radno mjesto pod rednim brojem 2).

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena kopija.

V. PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU

Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni konkurs, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

VI OSTALE NAPOMENE

Proces izbora i imenovanja po ovom Konkursu provest će se u skladu sa odredbama članka 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (,,Službene Novine SBK/KSB“ broj: 7/19) i internim aktima Poduzeća.
Izabrani kandidati pozvat će se da u primjerenom roku, a prije zasnivanja radnog odnosa u Poduzeću, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. O rezultatima Konkursa kandidati će biti obaviješteni dostavom odluke o izboru i prijemu izabranog kandidata u JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača. Ako se na Konkurs ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete iz Konkursa, ili iz nekih drugih opravdanih razloga, direktor može obustaviti postupak izbora po ovom Konkursu.
Prijavu na ovaj Konkurs, sa svim potrebnim dokumentima, dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana posljednje objave Konkursa, osobno ili preporučenom poštom, na adresu:

JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača,
Nikole Šopa bb,
72260Busovača

Na koverti sa prijavom obvezno naznačiti: „Prijava na oglas za radno mjesto pod rednim brojem____ – ne otvarati“. Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnositelja, adresu, kontakt telefon. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dodatne obavijesti u vezi konkursa mogu se dobiti putem na kontakt telefon 063 661 773.

DIREKTOR
Gordana Vidović