JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

28. ožujka 2023.

Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u  javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (,,Službene Novine SBK/KSB“  broj: 7/19), i članka 3. Pravilnika o radu JKP “Komunalac” d.o.o. broj: 984/21 od 15.04.2021. godine te Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, od 17.10.2022., raspisuje se: JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 1. Radnik na iznošenju i utovaru otpada– 1 izvršitelj – na određeno vrijeme (3 mjeseca),  

I  OPIS POSLA

 1. Radnik na iznošenju i utovaru otpada
 • Vrši utovar i istovar smeća i dužan je da se stara da se smeće ne rasipa van, za to određenih posuda,
 • Istovara i postavlja kontejnere i kante za smeće na svoje mjesto,
 • Odgovoran je za nanošenje štete korisnicima i na sredstvima poduzeća,
 • Vrši istovar smeća na deponiju na određeno mjesto,
 • Vrši pranje ulica,
 • Stara se o održavanju i namjenskom korištenju materijala, opreme i alata kao i HTZ opreme,
 • Sprovodi mjere i sredstva zaštite na radu,
 • Odgovoran je za primjenu mjera i sredstava sigurnosti i zdravlja na radu, te je odgovoran krivično, disciplinski, materijalno za sve posljedice koje nastanu uslijed neprimjenjivanja ili neadekvatne primjene istih. Navedeno pravilo se odnosi i na povrede koje zadobiju u toku radnog vremena, te se iste neće tretirati kao povreda na radu ili profesionalna bolest,
 • Po potrebi vrši košenje zelenih površina, čišćenje ulica i snijega,
 • Obavlja i druge srodne poslove po nalogu nadređenog.

II OPĆI UVJETI

 1. da je državljanin BiH,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima odgovarajuće obrazovne i stručne kvalifikacije,
 4. da je zdravstveno sposoban (za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje),
 5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak, niti da je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela, sa izuzetkom djela protiv sigurnosti u prometu, u skladu sa Krivičnim zakonom.

III POSEBNI UVJETI

NK/PKV/KV – I, II ili III stupanj stručne spreme, zdravstvena sposobnost za obavljanje navedenih  poslova, radno iskustvo u trajanju od šest (6) mjeseci;

IV POTREBNI DOKUMENTI

Uz potpisanu prijavu na Oglas, kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis – s adresom i telefonskim brojem,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • kopiju osobne karte,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo kandidat koji bude izabran odlukom direktora. Izabrani kandidat uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja po okončanju konkursne procedure, a prije stupanja na rad),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdano od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca),
 • uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela, sa izuzetkom djela protiv sigurnosti u prometu, u skladu sa Krivičnim zakonom, izdano od nadležnog ministarstva unutarnjih poslova (ne starije od tri mjeseca),
 • diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,
 • potvrda o traženom radnom iskustvu u traženom stupnju stručne spreme.

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena kopija.

 1. PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU

Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni konkurs, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

VI OSTALE NAPOMENE

Proces izbora i imenovanja po ovom Konkursu provest će se u skladu sa odredbama članka 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u  javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (,,Službene Novine SBK/KSB“  broj: 7/19) i internim aktima Poduzeća.

Izabrani kandidati pozvat će se da u primjerenom roku, a prije zasnivanja radnog odnosa u Poduzeću, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. O rezultatima Konkursa kandidati će biti obaviješteni dostavom odluke o izboru i prijemu izabranog kandidata u JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača. Ako se na Konkurs ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete iz Konkursa, ili iz nekih drugih opravdanih razloga, direktor može obustaviti postupak izbora po ovom Konkursu.

Prijavu na ovaj Konkurs, sa svim potrebnim dokumentima, dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana posljednje objave Konkursa, osobno ili preporučenom poštom, na adresu:

JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača,
Nikole Šopa bb,
72260Busovača

Na koverti sa prijavom obvezno naznačiti: „Prijava na oglas za radno mjesto Radnik na iznošenju i utovaru otpada – ne otvarati“. Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnositelja, adresu, kontakt telefon. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dodatne obavijesti u vezi konkursa mogu se dobiti putem na  kontakt telefon, 063 392 359.

DIREKTOR
Gordana Vidović