JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

13. rujna 2023.

Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (,,Službene Novine SBK/KSB“ broj: 7/19), i članka 3. Pravilnika o radu JKP “Komunalac” d.o.o. broj: 984/21 od 15.04.2021. godine te Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, od 17.10.2022., raspisuje se:

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. Radnik na iznošenju i utovaru otpada – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme (6 mjeseci),

I OPIS POSLA

1. Radnik na iznošenju i utovaru otpada

– Vrši utovar i istovar smeća i dužan je da se stara da se smeće ne rasipa van, za to određenih posuda,

– Istovara i postavlja kontejnere i kante za smeće na svoje mjesto,

– Odgovoran je za nanošenje štete korisnicima i na sredstvima poduzeća,

– Vrši istovar smeća na deponiju na određeno mjesto,

– Vrši pranje ulica,

– Stara se o održavanju i namjenskom korištenju materijala, opreme i alata kao i HTZ opreme,

– Sprovodi mjere i sredstva zaštite na radu,

– Odgovoran je za primjenu mjera i sredstava sigurnosti i zdravlja na radu, te je odgovoran krivično, disciplinski, materijalno za sve posljedice koje nastanu uslijed neprimjenjivanja ili neadekvatne primjene istih. Navedeno pravilo se odnosi i na povrede koje zadobiju u toku radnog vremena, te se iste neće tretirati kao povreda na radu ili profesionalna bolest,

– Po potrebi vrši košenje zelenih površina, čišćenje ulica i snijega,

– Obavlja i druge srodne poslove po nalogu nadređenog.

II OPĆI UVJETI

1. da je državljanin BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima odgovarajuće obrazovne i stručne kvalifikacije,

4. da je zdravstveno sposoban (za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje),

5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

III POSEBNI UVJETI

NK/PKV/KV – I, II ili III stupanj stručne spreme, zdravstvena sposobnost za obavljanje navedenih poslova, radno iskustvo u trajanju od šest (6) mjeseci;

IV POTREBNI DOKUMENTI

Uz potpisanu prijavu na Oglas, kandidati su dužni dostaviti:

• životopis – s adresom i telefonskim brojem,

• uvjerenje o državljanstvu,

• kopiju osobne karte,

• liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo kandidat koji bude izabran odlukom direktora. Izabrani kandidat uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja po okončanju konkursne procedure, a prije stupanja na rad),

• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdano od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca),

• diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,

• potvrda o traženom radnom iskustvu u traženom stupnju stručne spreme.

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena kopija.

V. PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU

Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni konkurs, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

VI OSTALE NAPOMENE

Proces izbora i imenovanja po ovom Konkursu provest će se u skladu sa odredbama članka 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (,,Službene Novine SBK/KSB“ broj: 7/19) i internim aktima Poduzeća.

Izabrani kandidati pozvat će se da u primjerenom roku, a prije zasnivanja radnog odnosa u Poduzeću, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. O rezultatima Konkursa kandidati će biti obaviješteni dostavom odluke o izboru i prijemu izabranog kandidata u JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača. Ako se na Konkurs ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete iz Konkursa, ili iz nekih drugih opravdanih razloga, direktor može obustaviti postupak izbora po ovom Konkursu.

Prijavu na ovaj Konkurs, sa svim potrebnim dokumentima, dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana posljednje objave Konkursa, osobno ili preporučenom poštom, na adresu:

JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača,

Nikole Šopa bb,

72260 Busovača

Na koverti sa prijavom obvezno naznačiti: „Prijava na oglas za radno mjesto Radnik na iznošenju i utovaru otpada – ne otvarati“. Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnositelja, adresu, kontakt telefon. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dodatne obavijesti u vezi konkursa mogu se dobiti putem na kontakt telefon, 063 392 358.                                                                        DIREKTOR                                                                Gordana Vidović