JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

7. srpnja 2022.

Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (,,Službene Novine SBK/KSB“ broj: 7/19), i članka 16. Pravilnika o radu JKP “Komunalac” d.o.o. broj: 13-3/18 od 17.01.2018. godine te Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, od 15.04.2021., raspisuje se:
JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. Radnik na održavanju javnih površina – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme (3 mjeseca),

I OPIS POSLA

1. Radnik na održavanju javnih površina
– Vrši skupljanje i prijevoz raznih otpadaka sa javnih i zelenih površina i prenosi ga do mjesta za deponiranja smeća,,
– Stara se da sve kante za otpatke i kontejneri budu na svom mjestu i prazni ih,
– Radi na pripremi zemljišta za sađenje cvijeća, ukrasnog šiblja, drveća i ostalog sadnog materijala,
– Vrši potkresivanje drveća,
– Održava travnjake, rilja, niveliše i sije travu,
– Vrši sječenje i vađenje oboljelih i deformiranih stabala i uklanja suve grane,
– Skuplja i kosi travu, ručno ili mašinski,
– Vrši prskanje drveća, šiblja i ukrasnog bilja kemijskim sredstvima radi zaštite od oboljenja,
– Plijevi i zalijeva cvijeće u sezoni,
– Vrši zaštitu osjetljivog sadnog materijala i priprema ga za zimski period,
– Skuplja leševe uginulih životinja i odvozi ih do mjesta određenog za to,
– Skuplja i čisti lišće na trotoarima i utovara isto,
– Dužan je da se korektno ponaša sa građanima u vezi obavljanja poslova iz svog djelokruga,
– Održava i namjenski koristi zaduženi materijal i opremu,
– Naročito je odgovoran za primjenu mjera i sredstava sigurnosti i zdravlja na radu, te je odgovoran krivično, disciplinski, materijalno za sve posljedice koje nastanu uslijed neprimjenjivanja ili neadekvatne uporabe istih. Navedeno pravilo se odnosi i na povrede koje zadobiju u toku radnog vremena, te se iste neće tretirati kao povreda na radu ili profesionalna bolest,
– Obavlja i druge srodne poslove po nalogu nadređenog.

II OPĆI UVJETI

1. da je državljanin BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima odgovarajuće obrazovne i stručne kvalifikacije,
4. da je zdravstveno sposoban (za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje),
5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak, niti da je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela, sa izuzetkom djela protiv sigurnosti u prometu, u skladu sa Krivičnim zakonom.

III POSEBNI UVJETI

NK/PK/KV – I, II ili III stupanj stručne spreme, zdravstvena sposobnost za obavljanje navedenih poslova;

IV POTREBNI DOKUMENTI

Uz potpisanu prijavu na Oglas, kandidati su dužni dostaviti:
• životopis – s adresom i telefonskim brojem,
• uvjerenje o državljanstvu,
• kopiju osobne karte,
• liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo kandidat koji bude izabran odlukom direktora. Izabrani kandidat uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja po okončanju konkursne procedure, a prije stupanja na rad),
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdano od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca),
• uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela, sa izuzetkom djela protiv sigurnosti u prometu, u skladu sa Krivičnim zakonom, izdano od nadležnog ministarstva unutarnjih poslova (ne starije od tri mjeseca),
• diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,
• potvrda o traženom radnom iskustvu u traženom stupnju stručne spreme.

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena kopija.

V. PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU

Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni konkurs, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

VI OSTALE NAPOMENE

Proces izbora i imenovanja po ovom Konkursu provest će se u skladu sa odredbama članka 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (,,Službene Novine SBK/KSB“ broj: 7/19) i internim aktima Poduzeća.
Izabrani kandidati pozvat će se da u primjerenom roku, a prije zasnivanja radnog odnosa u Poduzeću, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. O rezultatima Konkursa kandidati će biti obaviješteni dostavom odluke o izboru i prijemu izabranog kandidata u JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača. Ako se na Konkurs ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete iz Konkursa, ili iz nekih drugih opravdanih razloga, direktor može obustaviti postupak izbora po ovom Konkursu.
Prijavu na ovaj Konkurs, sa svim potrebnim dokumentima, dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana posljednje objave Konkursa, osobno ili preporučenom poštom, na adresu:

JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača,
Nikole Šopa bb,
72260Busovača

Na koverti sa prijavom obvezno naznačiti: „Prijava na oglas za radno mjesto Radnik na održavanju javnih površina – ne otvarati“. Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnositelja, adresu, kontakt telefon. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dodatne obavijesti u vezi konkursa mogu se dobiti putem na kontakt telefon 063 661 773.

DIREKTOR
Gordana Vidović