JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača

6. studenoga 2023.

Na temelju članka 234. stavak 1. točka k.) Zakona o gospodarskim društvima („Službene Novine FBiH“, broj: 81/15), članka 6. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji BiH („Službene Novine Federacije BiH“, broj 8/05) i članka 9. Statuta JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača, te Odluke Skupštine Poduzeća o raspisivanju javnoga natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora, broj: 1890-5/23, od 15.09.2023. godine, Skupština JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača – Komisija za izbor, objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača

I. Objavljuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje kandidata za članove Nadzornog odbora u JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača.

II. Odabir i predlaganje kandidata za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora izvršit će
Skupština poduzeća koja prema Statutu predstavlja i natječajnu komisiju za izbor.
Mandat imenovanih članova Odbora za reviziju traje četiri (4) godine.
Dužnosti Odbora za reviziju su utvrđene Zakonom o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Zakonom o
gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH, broj: 81/05), i Statutom
Poduzeća ((Službeni glasnik općine Busovača broj: 4/15).
Naknada i druga prava budućeg predsjednika i svakoga pojedinačnog člana Nadzornog
odbora uređuju se ugovorom na temelju odluke Skupštine Poduzeća.

III. Kandidat koji se prijavljuje za izbor i imenovanje u Nadzorni odbor dužan je ispunjavati
sljedeće uvjete:
a) Opći uvjeti i dokumenti kojima se isti dokazuju:
– Da je stariji od 18 godina, odnosno, da nije mlađi od 65 godina, (dokaz: kopija osobne
karte)
– Da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u BiH (dokaz: uvjerenje o
državljanstvu ne starije od 6 mjeseci i prijava CIPS-a).
– Da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, (uvjerenje izdano od nadležnog suda, ne
starije od tri mjeseca),
– Da kandidat nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela, sa izuzetkom djela
protiv sigurnosti u prometu, u skladu sa Krivičnim zakonom, (uvjerenje izdano od nadležnog
ministarstva unutarnjih poslova, ne starije od tri mjeseca),
– Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u
Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz:
potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnoga organa).
– Da se na njega ne odnosi članak IX.I. Ustava BiH (dokaz: potpisana izjava kandidata
ovjerena od nadležnoga organa).
– Da nema smetnji u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (Službeni
glasnik BiH, broj: 13/02, 16/02, 14/03, 12/04, 63/08 i 18/12) i u smislu Zakona o sukobu
interesa u organima vlasti u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj:
70/08) – (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa).
– Da nije na dužnosti u političkoj stranci (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od
nadležnoga organa).

– Da nije član Nadzornoga odbora Poduzeća, Uprave Poduzeća, zaposlen, niti da ima izravni
ili neizravni financijski interes u Poduzeću u čiji se Nadzorni kandidira (dokaz: potpisana
izjava kandidata ovjerena od nadležnoga organa).
b) Posebni uvjeti i dokumenti kojima se isti dokazuju:
– Najmanje VŠS ili 180 ECTS bodova, ekonomskoga, pravnog, te drugog odgovarajućeg
smjera (ovjerena fotokopija diplome),
– Najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci nakon stjecanja diplome (dokaz: potvrda
o radnome iskustvu).

IV. Prijave kandidata moraju sadržavati kraći životopis, adresu i kontakt telefon.
Uz prijavu je potrebno dostaviti originale ili ovjerene preslike dokumenata kojima se
dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta.

V. Kandidati koji ispune opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.

VI. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir sljedeće:
– sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa gospodarskoga društva.
– sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti člana Nadzornog odbora.
– izražena inicijativnost i neovisnost u radu i donošenje odluka.
– komunikacijske i organizacijske sposobnosti.
– znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvješća.
– poznavanje gospodarskoga prava i ukupna zakonodavstva na području djelovanja
Nadzornog odbora.
– sposobnost upravljanja financijama i ljudskim resursima.
– stručna znanja iz djelatnosti Poduzeća.
– ostvareni rezultati tijekom dosadašnjega rada.

VII. Javni natječaj za podnošenje prijava bit će objavljen u tiskanom izdanju jednog dnevnog
lista BiH i Službenim Novinama Federacije BiH, te ostaje otvoren četrnaest (14) dana od dana
posljednjega javnog objavljivanja.

Prijave na javni natječaj s traženim dokumentima treba dostaviti osobno ili poštom
preporučeno, na adresu sjedišta Poduzeća:
JKP “Komunalac” d.o.o. Busovača
Ulica Nikole Šopa bb
72260 Busovača
n/r Skupština poduzeća– Komisija za izbor
S naznakom: “Prijava na javni natječaj – Nadzorni odbor – ne otvarati”

VIII. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Priložena dokumentacija se neće vraćati, osim na izričiti zahtjev kandidata po okončanju
postupka imenovanja.

Predsjednik Skupštine
Edin Adilović