JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za Odbor za reviziju JKP “Komunalac” d.o.o. Busovača

20. lipnja 2023.

Na temelju članka 8. i 26. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članka 271. Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH, broj: 81/05), članka 84. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj:15/21), članka 13. stavak 1. točka 5. Statuta JKP “Komunalac” d.o.o. Busovača (Službeni glasnik općine Busovača broj: 4/15), te Odluke Nadzornoga odbora Poduzeća o raspisivanju javnoga natječaja za izbor kandidata Odbora za reviziju, broj: 1034-5/23, od 07. 06. 2023. godine, Nadzorni odbor JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača – Komisija za izbor, objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
za odabir kandidata za Odbor za reviziju
JKP “Komunalac” d.o.o. Busovača

I. Objavljuje se javni natječaj za odabir i predlaganje kandidata za tri (3) člana Odbora za reviziju JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača (u daljnjem tekstu: Poduzeće).

II. Odabir i predlaganje kandidata za izbor članova Odbora za reviziju izvršit će Nadzorni odbor poduzeća koji prema Statutu predstavlja i natječajnu komisiju za izbor, na temelju koje će Nadzorni odbor donijeti Odluku o predlaganju kandidata Skupštini Poduzeća za konačno imenovanje.
Imenovanje članova Odbora za reviziju izvršit će Skupština Poduzeća.
Mandat imenovanih članova Odbora za reviziju traje četiri (4) godine.
Dužnosti Odbora za reviziju su utvrđene Zakonom o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Zakonom o gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH, broj: 81/05), Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj:15/21) i Statutom Poduzeća ((Službeni glasnik općine Busovača broj: 4/15).
Naknada i druga prava budućeg predsjednika i svakoga pojedinačnog člana Odbora za reviziju uređuju se ugovorom na temelju odluke Skupštine Poduzeća.

III. Kandidat koji se prijavljuje za člana Odbora za reviziju dužan je ispunjavati sljedeće uvjete:

a) Opći uvjeti i dokumenti kojima se isti dokazuju:
– da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list).
– da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci).
– da nije osuđivan za kazneno djelo i prekršaj nespojiv s dužnošću člana Odbora za reviziju pet (5) godina od dana pravomoćnosti sudske presude, isključujući vrijeme trajanja zatvorske kazne (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnoga organa).
– da nije osoba kojoj je pravomoćnom presudom zabranjeno obavljanje dužnosti iz nadležnosti Odbora za reviziju (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa).
– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnoga organa).
– da se na njega ne odnosi članak IX.I. Ustava BiH (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnoga organa).
– da nema smetnji u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 13/02, 16/02, 14/03, 12/04, 63/08 i 18/12) i u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj: 70/08) – (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa).
– da nije na dužnosti u političkoj stranci (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnoga organa).
– da nije član Nadzornoga odbora Poduzeća, Uprave Poduzeća, zaposlen, niti da ima izravni ili neizravni financijski interes u Poduzeću u čiji se Odbor za reviziju kandidira (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnoga organa).

b) Posebni uvjeti i dokumenti kojima se isti dokazuju:
– VSS – visoka stručna sprema (VII. stupnja) ekonomskoga ili pravnog, te drugog odgovarajućeg smjera (dokaz: ovjerena preslika diplome).
– najmanje pet (5) godina radnoga iskustva u struci nakon stjecanja diplome (dokaz: potvrda o radnome iskustvu).

IV. Prijave kandidata moraju sadržavati kraći životopis, adresu i kontakt telefon.
Uz prijavu je potrebno dostaviti originale ili ovjerene preslike dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta.
V. Kandidati koji ispune opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.
VI. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir sljedeće:
– sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa gospodarskoga društva.
– sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti člana Odbora za reviziju.
– izražena inicijativnost i neovisnost u radu i donošenje odluka.
– komunikacijske i organizacijske sposobnosti.
– znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvješća.
– poznavanje gospodarskoga prava i ukupna zakonodavstva na području djelovanja Odbora za reviziju.
– sposobnost upravljanja financijama i ljudskim resursima.
– stručna znanja iz djelatnosti Poduzeća.
– ostvareni rezultati tijekom dosadašnjega rada.

VII. Javni natječaj za podnošenje prijava bit će objavljen u tiskanom izdanju jednog dnevnog lista BiH i Službenim novinama Federacije BiH, te ostaje otvoren četrnaest (14) dana od dana posljednjega javnog objavljivanja.
Prijave na javni natječaj s traženim dokumentima treba dostaviti osobno ili poštom preporučeno, na adresu sjedišta Poduzeća:

JKP “Komunalac” d.o.o. Busovača
Ulica Nikole Šopa bb
72260 Busovača
n/r Nadzorni odbor – Komisija za izbor
S naznakom: “Prijava na javni natječaj – Odbor za reviziju – ne otvarati”

VIII. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Priložena dokumentacija se neće vraćati, osim na izričiti zahtjev kandidata po okončanju postupka imenovanja.

Predsjednik
Nadzornog odbora

Armin Hajdarević