O nama


Javno komunalno poduzeće “Komunalac” d.o.o. Busovača je pravno lice koje je upisano u sudski registar kao privredno društvo koje obavlja djelatnosti od općeg interesa (komunalne djelatnosti).

Organi upravljanja u poduzeću su:
Skupština,
Nadzorni odbor i
Uprava

Upravu poduzeća čini direktor:
Gordana Vidović, dipl. oec

Skupštinu poduzeća čine:
Edin Adilović, dipl. kriminalist, predsjednik
Stipo Krišto, profesor povijesti, član,
Samra Jahić, bachelor sestrinstva, član,
Anto Bašić, dipl. ing. strojarstva, član,
Ivan Marić, dipl.pravnik, član
Taiba Pugonja, oec tehničar, član
Drago Smoljo, VKV mašinbravar, član

Nadzorni odbor poduzeća čine:
Armin Hajdarević, bachelor sporta i tjel.odgoja, predsjednik
Željo Petrović, dipl.ing.saobraćaja i komunikacija,član
Edin Mekić, dipl. ing.šumarstva, član
Inga Vuleta, bachelor fizioterapije, član i
Marko Ljubos, magistar ekonomije, članRUKOVODSTVO
Direktor
GORDANA VIDOVIĆ, dipl.oec.
Broj telefona: 030 735 030, 063 661 773

Rukovoditelj za financijske, pravne i opće poslove
VERA POLOVINA, oec.tehničar
Broj telefona: 030 735 031, 063 392 310

Poslovođa u službi za vodovod i kanalizaciju
DAMIR ĆOSIĆ, mašinski tehničar
Broj telefona: 063 392 311

Poslovođa u službi za upravljanje komunalnim otpadom
ĐEVDET SARAJLIĆ, arhitektonski tehničar
Broj telefona: 063 392 309
e-mail: jkpbusovaca@yahoo.com


VIZIJA


Naša misija je osigurati kvalitetno obavljanje komunalnih usluga, održavati objekte i uređaje komunalne infrastrukture uz maksimalno poštivanje ekoloških standarda uz naglasak na brigu o zaštiti okoliša i očuvanja prirodnih resursa i stalnu brigu o zadovoljstvu korisnika naših usluga.


MISIJA


U suradnji sa općinom kao osnivačem kreirati planove razvoja i aktivnosti na načelima javnosti rada i održivog razvoja te nastojati kvalitetom, točnošću i pouzdanošću pri realizaciji svojih usluga trajno ispunjavati potrebe i očekivanja korisnika naših usluga.

Održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalnosti, maksimalno pogodovati održivom razvoju i interesima jedinice lokalne samouprave, gospodarskih subjekata i stanovništva.

Suvremenim pristupom razvoju vlastitih tehničko-tehnoloških resursa i ljudskog potencijala poduzeće želi biti spremno na nove izazove i prilagodbu promjenama kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou.


STRATEGIJA


– širenje područja djelovanja na područje cijele općine Busovača,
– rast produktivnosti rada po zaposlenom,
– usavršavanje kadrova,
– informatizacija i tehničko – tehnološka modernizacija u svim segmentima poslovanja poduzeća,
– potpuna usklađenost sa zakonskom regulativom u području okoliša ali i svim zakonskim i ostalim zahtjevima primjenjivim na naše poslovanje,
– minimiziranje negativnog utjecaja na okoliš i prevencija onečišćenja