Osnovni podaci


OSNOVNI PODACI O JKP „KOMUNALAC“ d.o.o. BUSOVAČA

Poduzeće posluje pod nazivom: Javno komunalno poduzeće “KOMUNALAC” d.o.o. Busovača

Skraćeni naziv poduzeća je: JKP “KOMUNALAC” d.o.o. Busovača

U svome poslovanju poduzeće koristi firmu u punom ili skraćenom obliku, kako je i upisana u sudski registar.

Sjedište poduzeća  je u Busovači, ulica S.S.Kranjčevića bb, 72260 Busovača

ID: 4236117910006
PDV: 236117910006

Transakcijski računi kod banaka:
Asa Banka: 1340400000012230
UniCredit Banka: 3382502200198373
Addiko Banka: 3060480000001013

Kontakt telefoni:
Uprava: tel: 030 735 030, 063 661 773
Služba za financijske, pravne i opće poslove: 030 735 031, 063 392 310
Služba za vodovod i kanalizaciju: 030 733 066, 063 392 311
Služba upravljanje komunalnim otpadom: 030 733 066, 063 588 657
E-mail: jkpbusovaca@yahoo.com
Web: www.jkp-busovaca.com