Povijest


Godine 1961. započeti su radovi na izgradnji vodovoda. Sa lokaliteta Topalovića potok, iz predjela Tisovac dovedena je zdrava planinska voda u Busovaču, čime je definitivno skinut s dnevnog reda jedan od životnih i dugo vremena najaktualniji problem Busovače. Poslije su izgrađeni lokalni vodovodi za potrebe naselja Grablje, Jelinak, Buselji, Lončari, Putiš i dr. Najveći napor u oblasti rješavanja problema voda po selima učinjen je  u zadnje dvije godine šezdesetih kada su izgrađeni vodovodi u 23 sela busovačke regije.

1969/70 izgrađena je kanalizacija u dužini 500 m.

JKP „Komunalac“ Busovača do 2003. godine je obavljalo poslove iz oblasti upravljanja otpadom. U tom periodu pojavljuje se problem zbrinjavanja otpada  iz razloga nepostojanja ni minimalnih uslova za korištenje lokalne deponije Oselište. Svjesni kakve nesagledive posljedice mogu nastati ukoliko se ovaj problem brzo ne riješi, Općinsko vijeće Busovača na zahtjev tek osnovanog privatnog poduzeća „EKO ČISTOĆA“ d.o.o. Busovača donosi Odluku o zaključivanju Ugovora o koncesiji sa istim o ustupanju kompletnih poslova iz oblasti upravljanja krutim otpadom na period od 10 godina uz definiranje obaveza i prava ugovorenih strana sa mogućnošću raskida ugovora.

Sadašnji operater “Eko-ćistoča” d.o.o. Busovača obavijestio je Općinu Busovača da će ove poslove vršiti  do 01.07.2011. godine, a da će poslije toga poslove sakupljanja i odvoza komunalnog otpada obavljati JKP “Komunalac” Busovača, koje je navedene poslove obavljalo do 2003. godine.

Javno komunalno poduzeće “Komunalac” d.o.o. Busovača osnovano je Rješenjem Narodnog odbora Općine Busovača, broj: …. od …..1960. godine, i to kao Poduzeće pod svojim prvim nazivom „………………………..“.

Poduzeće je od samog osnivanja mijenjalo više puta naziv i oblik poduzeća.

Odlukom Skupštine općine Busovača broj 02-023-61/91 od 28.03.1991. godine osniva se Javno komunalno poduzeće „Komunalac“ Busovača sa potpunom odgovornošću. Dana 02.04.1991. godine poduzeće je upisano  u sudski registar Osnovnog suda udruženog rada u Zenici pod na re.ulošku 1-1165. Skraćena firma je JKP „Komunalac“ p.o. sa sjedištem u Busovači u ulici Đure Pucara bb.

Dana 08.08.2003. godine Općinsko vijeće Busovača donosi Odluku o usklađivanju sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima („Sl.novine FBiH“ broj 29/03). Rješenjem Višeg suda u Travniku sa sjedištem u Vitezu broj U/I-540/03 od 02.09.2003. izvršeno je usklađivanje sa zakonom i upis u sudski registar kao i upis promjene ovlaštene osobe za zastupanje, te se kao direktor imenuje Vladimir Jurišić, dipl.ing.šumarstva.