U Busovači je započelo sa radom Reciklažno dvorište za skupljanje posebnih vrsta otpada

11. lipnja 2020.

Dana 05.06.2020. godine povodom „Svjetskog dana zaštite okoliša“, a u okviru projekta  „ Uvođenje sustava upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini“, zvanično je sa radom započelo Reciklažno dvorište za skupljanje posebnih vrsta otpada.

U suradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Poduzećem za uklanjanje otpada i reciklažu ALBA Zenica d.o.o. i REZ Agencijom Zenica, te uz učešće Općine Busovača, u krugu poduzeća JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača, postavljena je infrastruktura za prihvat posebnih kategorija otpada koja obuhvata:

  • AMBALAŽNI OTPAD (papir, karton, plastika, staklo),
  • OTPADNA ULJA (mašinska i jestiva),
  • OTPADNE BATERIJE I AKUMULATORI,
  • OTPADNE GUME (do veličine 18ʺ),
  • ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD (bijela tehnika, računari, sitni kućanski aparati i sl.),
  • MEDICINSKI OTPAD IZ DOMAĆINSTVA (teblete i sirupi).

Zbog važnosti odvojenog skupljanja ove vrste otpada i odlaganja istog na predviđenoj lokaciji, molimo naše građane da uzmu aktivnu ulogu i odgovornost kako bi se ovaj otpad zbrinuo na ispravan način i tako sačuvao okoliš i unaprijedio kvalitet življenja u našoj općini.

Posebne kategorije otpada mogu se dovesti i deponirati u krugu poduzeća JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača u ulici S.S.Kranjčevića bb, od ponedeljka do petka u vremenu od 7:00 do 13:00 sati. Prijem ove vrste otpada vršiti će se besplatno.

Za dodatne informacije možete se obratiti na tel.broj: 063 588 657 ili 030 735 030

NAPOMENA: Građevinski otpad (keramičke pločice, sanitarije, stolarija, šut i dr.), bio otpad (granje, trava i sl.) i kabasti otpad (namještaj i tepisi) se neće primati u krugu poduzeća, ali se isti može dovesti i deponirati na Reciklažno dvorište u krugu bivše tvornice „Mediapan“ na Kaoniku.

Prijem posebnih vrsta otpada je predviđeno za domaćinstva i neće se preuzimati od pravnih subjekata.