Vodovod i Kanalizacija


  • PRIKLJUČAK NA VODOVOD I KANALIZACIJU
  • ANALIZA VODE
  • IZVJEŠĆA O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE
  • INKASANTI
PRIKLJUČAK NA VODOVOD I KANALIZACIJU

Vlasnik nekretnine može ostvariti pravo na priključak na vodovod i kanalizaciju pod uvjetima utvrđenim propisima koji reguliraju oblast prostornog uređenja i građenja, kao i drugim propisima, a sve pod uvjetom da postoji dovoljan kapacitet i tehnički uvjeti za priključenje na komunalnu mrežu i da priključenje novih korisnika neće ugroziti postojeće korisnike.

Vlasnik nekretnine obvezan je JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača podnijeti pismeni zahtjev za priključenje na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu sa prilozima o dokazu vlasništva ili prava korištenja kao što su izvodi iz zemljišnih knjiga, rješenja o odobrenju gradnje, kupoprodajni ugovori ili ugovori o zakupu i slično.

Vlasnik građevine plaća troškove priključenja na komunalnu infrastrukturu JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača koje izvodi priključenje građevine.

Od momenta izvršenog priključka korisnik je dužan plaćati račune za utrošenu vodu i kanalizaciju sve do privremene ili trajne odjave.

ANALIZA VODE

Opskrba zdravstveno ispravnom vodom jedan je od temeljnih uvjeta i načela društva. Ispitivanje kvaliteta izvorišta i zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnim objektima i mreži te kontrola dezinfekcije, osnovne su mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB vrši ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode koje obuhvata mikrobiološku i fizičko-kemijsku analizu.
Akreditirane metode od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA) za mikrobiološka ispitivanja vode za piće uključuju ispitivanja za sljedeće vrste mikroorganizama: Escherichia coli, koliformne bakterije i Enterokoke.
Akreditirane metode za mikrobiološka ispitivanja prirodne mineralne, prirodne izvorske i stone vode uključuju ispitivanja za sljedeće vrste mikroorganizama: Escherichia coli, koliformne bakterije i Enterokoke, a neakreditovane metode uključuju: Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, te broj kolonija na 22° i 37° C.

Akreditirane metode za fizičko-hemijska ispitivanja vode za piće, prirodne mineralne, prirodne izvorske i stone vode uključuju ispitivanja sljedeće parametre: mutnoća, reakcija pH, elektrovodljivost, hloridi, permanaganatni indeks, a u neakreditirane metode uključuju: boju, miris, okus, amonijak, nitrate, nitrite, kalcij, magnezij, ukupnu tvrdoću vode, suhi ostatak, željezo i mangan.

Zakonska podloga
Kontrola zdravstvene ispravnosti vode vrši se prema:
Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ”Sl. glasnik BiH“ br. 40/10.
Pravilniku o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama BiH, ”Sl. glasnik BiH”, br. 26/10.
Pravilniku o stonim vodama, ”Sl. glasnik BiH”, br. 40/10.

Izvješća o ispitivanju vode za piće
Analizu vode radi Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik, Bolnička 1, 72270 Travnik, tel.broj: 030-511-394

INKASANTI

Inkasanti Alem Polovina, tel.broj: 063 392 309 i Alija Bešlić, tel.broj: 063 392 308 ovlašteni su za očitanje stanja vodomjera i dostavu i naplatu računa za komunalne usluge.

Na zahtjev potrošača inkasant je dužan da se legitimira.

Naši korisnici mogu dojaviti stanje očitanja na vodomjeru svaki mjesec od 25. do 30. u mjesecu za račune koji se ispostavljaju sa krajem mjeseca, odnosno tri dana prije obračunskog perioda za račun koji se ispostavlja.

Stanje vodomjera korisnici mogu dojaviti:
na telefon: 030 735 031
osobno u kancelariji u ulici Nikole Šopa bb, Busovača